+48 535-300-819 l.zajaczkowski@zos.com.pl

OFERTA

kliknij wybraną kategorię, żeby przeczytać szczegóły

Outsourcing środowiskowy

Nasza oferta na outsourcing środowiskowy to przede wszystkim:

 • koordynacja działań związanych z problematyką ochrony środowiska w zakresie planowanych inwestycji tj. budowa, zmiana sposobu użytkowania itp. oraz bieżącej eksploatacji,
 • reprezentowanie instalacji przed urzędami i służbami kontrolno-inspekcyjnymi z zakresu ochrony środowiska,
 • naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju zestawień zbiorczych, informacji i sprawozdań, z których dana instalacja zobowiązana jest wywiązać się z zakresu ochrony środowiska,
 • inicjowanie i koordynowanie, wymaganych decyzjami z zakresu ochrony środowiska, pomiarów i badań,
 • weryfikowanie zgodności wyników pomiarów z aktualnymi pozwoleniami,
 • monitorowanie zmian w prawodawstwie z zakresu ochrony środowiska i przedstawianie propozycji sposobu ich realizacji,
 • weryfikacja i koordynowanie prowadzonej przez Zakład ewidencji odpadów,
 • weryfikacja prowadzonych przez Zakład zeszytów eksploatacji urządzeń ochrony środowiska
 • zakres outsourcing’u może być modyfikowany w zależności od potrzeb Zleceniodawcy.
Pozwolenia zintegrowane

Do uzyskania pozwolenia zintegrowanego zobowiązani są prowadzący instalacje, których funkcjonowanie może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych czy też środowiska jako całości.

Szczegółowy wykaz instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1169).

Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z konkluzji BAT lub dokumentów referencyjnych BREF, a także nie mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych.

Zakres wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego określa art. 208 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2017, poz.519).

Informacje na temat pozwoleń zintegrowanych dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: http://ippc.mos.gov.pl/ippc/ oraz na stronie http://www.ekoportal.gov.pl/

Z dniem 5 września 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Ochrony Środowiska, wprowadzająca między innymi obowiązek sporządzenia raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami produkowanymi lub uwalnianymi, powodującymi ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na terenie zakładu.

Raport winien stanowić załącznik do wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

Karty Informacyjne i Raporty dla nowych przedsięwzięć

Karta Informacyjna / Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinny uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.

Zarówno Karta Informacyjna jak i Raport oddziaływania na środowisko są elementem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia , o której mowa w art. 71, ust. 2, pkt 1 i 2 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353):

 • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 • przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Klasyfikacji przedsięwzięcia należy dokonać na podstawie rozporządzenia rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016, poz. 71).

W naszym zespole pracują osoby, które zgodnie z art. 74a ust. 2 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016, poz. 353) posiadają kwalifikacje do sporządzania Raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Powietrze – pozwolenia na emisję i zgłoszenia źródeł emisji

Obowiązek uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dotyczy prowadzących instalacje, których eksploatacja powoduje wprowadzanie gazów lub pyły do powietrza – zgodnie z art.180 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.z 2017, poz. 519). Wyjątkiem są instalacje wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010, nr 130, poz. 881).

Jeżeli wniosek, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2017, poz.519).

Obowiązek zgłoszenia instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza dotyczy prowadzących instalacje, których eksploatacja powoduje wprowadzanie gazów lub pyły do powietrza, a wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010, nr 130, poz. 880).

Woda i ścieki – pozwolenia wodnoprawne

Uregulowania formalno-prawne w zakresie wody i ścieków obejmują uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie działalności wymienionej w art. 122. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015, poz. 469 z późn.zm.).

Obowiązek uzyskania pozwolenia dotyczy przede wszystkim:

 • każdego kto eksploatuje własne ujęcie wody (powierzchniowej lub podziemnej),
 • każdego kto wprowadza wody opadowe lub roztopowe do wód lub do ziemi (np. z parkingów, placów magazynowych),
 • każdego kto wprowadza do kanalizacji ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego np. z działalności produkcyjnej, usługowej (np. myjnie pojazdów, pralnie),
 • inwestorów prywatnych – w kwestii przydomowych oczyszczalni ścieków.
Odpady

W obszarze gospodarki odpadami, Prawo ochrony środowiska wymaga uzyskania:

 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów – zgodnie z art. 180 i art.180a ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.z 2017, poz. 519 z późn.zm.), jeżeli w związku eksploatacją instalacji, wytwarzane są odpady:
  • niebezpieczne – o masie powyżej 1 Mg rocznie, lub
  • inne niż niebezpieczne o masie powyżej 5000 Mg rocznie.

(UWAGA: obowiązek uzyskania pozwolenia zachodzi już przy przekroczeniu jednej z w/w wielkości granicznych).

(UWAGA: na podstawie art.72 ust.1 pkt 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.1987)., przed uzyskaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach., wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).

 • zezwolenia na transport odpadów (wg przepisów dotychczasowych, tj. ustawy o odpadach z 2010 roku) – do momentu utworzenia rejestru. Zgodnie z art. 238 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2016, poz. 1987 z późn. zm.) informację o dacie utworzenia BDO, w tym rejestru ogłosi Minister właściwy do spraw środowiska  w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Sprawozdawczość

KOBIZE

Każdego roku do końca lutego, podmiot korzystający ze środowiska musi sporządzić i wprowadzić do Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji roczny raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Raport dotyczący poprzedniego roku kalendarzowego, winien zawierać informacje o:

 • wielkościach emisji substancji wprowadzanych do powietrza (na podstawie prowadzonych pomiarów lub na podstawie informacji o wielkości produkcji, zużyciu paliw lub surowców i odpowiadających tym wielkościom wskaźników emisji);
 • wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom;
 • środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji;
 • wielkościach emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku realizacji przedsięwzięć oraz terminach osiągnięcia tych redukcji;
 • planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć.

Obowiązek rejestracji w KOBiZE i raportowania narzuca art.7 ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2017r., poz. 286).

Szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie oraz sposób jego wprowadzania do Krajowej bazy określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji  – Dz.U. z 2016r., poz. 1877).

(Dostęp do bazy pod adresem: https://krajowabaza.kobize.pl).

UWAGA: Dotychczas, zgodnie z interpretacją KOBiZE, obowiązek składania raportów dotyczył jedynie podmiotów posiadających instalację. Od 2014 roku obowiązuje nowa interpretacja KOBiZE zgodnie, z którą obowiązek raportowania dotyczy każdego podmiotu korzystającego ze środowiska, eksploatującego nawet jeden samochód służbowy).

PRTR

Podmioty prowadzące instalację – działalność wymienioną w załączniku nr I oraz II do Rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (…) są zobowiązane do sporządzania sprawozdania o ilości i rodzajach uwalnianych lub transferowanych poza instalację zanieczyszczeń (odpadów, ścieków, emisji do powietrza).

W terminie do 31 marca roku następującego po danym roku sprawozdawczym:

 • podmiot uzupełnia elektroniczną bazę danych prowadzoną przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska prowadzącego Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (dostęp do bazy pod adresem: http://www.gios.gov.pl/polprtr/faces/postLogin.jsp).
 • podmiot przekazuje do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wersję papierową sprawozdania zawierającego dane o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów określonych w w/w rozporządzeniu UE 166/2006.

Wzór sprawozdania określa rozporządzenie w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz.U.z 2009, nr 141, poz.1154).

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłatę za dany rok kalendarzowy wnosi się do dnia 31 marca następnego roku. W tym terminie podmiot przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat (art. 284, 285, 286. Ustawy Prawo Ochrony Środowiska Dz.U. z 2017, poz. 519).

Zgodnie z art. 289 POŚ (Dz.U. z 2017, poz. 519)  nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.

Sprawozdawczość z zakresu gospodarki odpadami

Wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów sporządza i przekazuje marszałkowi województwa do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów (art 75, 76, 237 Ustawy o odpadach Dz.U z 2016, poz, 1987).

Audyt azbestowy

Obowiązek przeprowadzania przez zarządców obiektów budowlanych audytów azbestowych wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły współpracy w tym zakresie.

Pomiary i analizy

Realizacja pomiarów i analiz jest niezbędna do oceny prawidłowego funkcjonowania eksploatowanej instalacji.

Wyniki pomiarów emisji do powietrza, ziemi i środowiska wodnego porównane z wartościami dopuszczalnymi określonymi w decyzjach administracyjnych lub przepisach prawnych (np. standardy emisyjne, dopuszczalne poziomy hałasu), wskazują na wpływ funkcjonowania zakładu na otaczające środowisko.

Współpracując z laboratoriami akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji, oferujemy kompleksowo organizację:

 • Pomiarów emisji pyłów i gazów do powietrza
 • Pomiarów poziomu hałasu w środowisku
 • Analiz wód i ścieków
 • Analiz gleb i wód podziemnych
 • Badań odpadów
Geodezja

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem świadczymy również usługi w zakresie geodezji.

W sytuacjach gdy:

 • kupujesz działkę, gromadzisz do niej dokumentację prawną
  • dostarczymy wyrys i wypis z operatu ewidencji gruntów
  • przeprowadzimy badania księgi wieczystej
  • wykonamy pomiar ustalenia przebiegu granic
 • chcesz wiedzieć gdzie są granice Twojej działki
  • wskażemy granice ewidencyjne działki
  • wytyczymy Twoją działkę w terenie
 • stawiasz ogrodzenie
  • wskażemy granicę ewidencyjną działki
  • wyznaczymy w terenie punkty graniczne (graniczniki)
 • projektant lub architekt potrzebuje aktualnych map i dodatkowych danych do projektu
  • dostarczamy mapę do celów projektowych
  • uzgodnimy dokumentację do celów projektowych
  • określimy wysokość przewodów linii energetycznej zawieszonej na Twoją działką
  • pomierzymy wysokość drzew i słupów
  • określimy objętość mas ziemnych (hałd, nasypów)
 • budujesz dom, chcesz podłączyć gaz, prąd, wodę lub kanalizację
  • wytyczymy dom
  • wytyczymy przebieg przyłączy
 • potrzebujesz inwentaryzacji powykonawczej budynku i przyłączy
  • wykonamy pomiar powykonawczy
  • sporządzimy mapę inwentaryzacji budynku i przyłączy

Ponadto oferujemy:

 • geodezyjną obsługę budowy ( inwestycji )

Obsługujemy teren budowy od wytyczenia wstępnego pod usunięcie humusu do inwentaryzacji geodezyjnej obiektu po jego ukończeniu. Dysponujemy sprzętem GPS, który pozwala na szybkie i dokładne wytyczanie obiektów, bez potrzeby rozstawiania instrumentu. Sprawdza się to głównie przy inwestycjach, gdzie teren budowy jest otoczony przez zwały ziemi, co utrudnia znacznie wizurę w kierunku poziomym, za to widoczność satelit pozwala na wykonanie pomiarów.

 • prace nietypowe – inżynierskie
  • pomiary sytuacyjno-wysokościowe na potrzeby operatów wodno-prawnych, melioracji.
  • pomiary wysokości obiektów niedostępnych, pomiary pionowości,
  • pomiary objętości mas ziemnych,
  • pomiary geometrii.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!