Karty Informacyjne i Raporty dla nowych przedsięwzięć


Karta Informacyjna / Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinny uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.

Zarówno Karta Informacyjna jak i Raport oddziaływania na środowisko są elementem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia , o której mowa w art. 71, ust. 2, pkt 1 i 2 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353):

  • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
  • przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Klasyfikacji przedsięwzięcia należy dokonać na podstawie rozporządzenia rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016, poz. 71).

W naszym zespole pracują osoby, które zgodnie z art. 74a ust. 2 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016, poz. 353) posiadają kwalifikacje do sporządzania Raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.