+48 535-300-819 l.zajaczkowski@zos.com.pl

AKTUALNOŚCI

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

W ostatnim okresie ustawodawca podjął próbę uporządkowania procesu przygotowania określonej prawem dokumentacji, niezbędnej dla uzyskania wymaganych pozwoleń i decyzji, związanych z przebiegiem procesu inwestycyjnego. Ma to umożliwić właściwym organom administracyjnym merytoryczną analizę wpływu zamierzenia inwestycyjnego na stan środowiska na materiale w sposób lepiej przygotowanym, opartym na dobrej znajomości ocenianych procesów technologicznych, oraz przy dobrej znajomości prawa.
Odstąpiono od braku określenia kwalifikacji zawodowych osób sporządzających dokumentację uzgodnieniową w zakresie środowiskowym. Postępowanie ze wszech miar słuszne, nie wyobrażamy sobie sytuacji, by można było wykonywać prace budowlane czy elektryczne bez posiadania określonych prawem uprawnień.

ZMIANY W PRAWIE

Po raz kolejny doszło do zmiany w przepisach prawa ochrony środowiska. Tym razem oprócz przepisu regulującego (w sposób wysoce niedoskonały) kwestię uprawnień autorów wykonujących opracowania raportów oddziaływania na środowisko, weszły w życie zapisy o karach za niedotrzymywanie wymogów środowiskowych. Zarówno ich wysokość, jak i autorytarny tryb stosowania tych kar budzić musi niepokój przedsiębiorców.

Poniżej przedstawiamy te „nowinki”:
a.   dotyczące przygotowania dokumentacji uzgodnieniowej (raporty oddziaływania na środowisko),
b.   o grożących karach finansowych za niewypełnianie nałożonych na zakłady obowiązków

ad. a.  Artykuł 74a. ustawy „O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ….” (Dz.U. 2016 poz. 353) stanowi między innymi, że raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar
Natura 2000 sporządza osoba, która spełnia kryteria określone w tym artykule oraz złoży określone oświadczenie o posiadaniu przedmiotowych uprawnień do wykonywania określonych prac.

ad. b.  Zgodnie z zapowiedzią (obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 lutego 2016 Dz. U. 2016 poz. 353) z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 o zmianie ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z załącznikiem do powyższej zapowiedzi w artykule 136a dział VII A.1. – administracyjne kary pieniężne – zapisano, że przedsięwzięcia realizowane z naruszeniem warunków, wymogów oraz obowiązków określonych w treści decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, będą podlegały karze pieniężnej w wysokości od 500 do 1 000 000 zł. Ponadto karze podlegać będą również nierealizowane działania służące zapobieganiu, ograniczaniu i kompensacji znaczącego negatywnego
oddziaływania, jak również naruszenie obowiązku przedstawienia analizy po realizacyjnej.

Kara wymierzana będzie przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w drodze decyzji administracyjnej, a instancją odwoławczą będzie Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Ustalony został również siedmiodniowy termin wniesienia
nałożonej kary. Zaznaczyć należy, że nałożone kary nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

Zapraszamy Państwa do zadawania pytań dotyczących prawa ochrony środowiska i jego stosowania, jak również zagadnień technicznych z zakresu stosowanych rozwiązań ograniczania oddziaływania na środowisko.
Zwracamy uwagę na fakt, że firma nasza nieprzerwanie działa na rzecz ochrony środowiska od roku 1989, a więc posiada  już dwudziestoośmioletnie doświadczenie.
Równocześnie informujemy o zmianie lokalizacji naszego zakładu, obecny adres to ul. Kozielska 25a, 44-121 Gliwice.

Zachęcamy również do częstego odwiedzania naszej strony internetowej www.zos.com.pl