+48 535-300-819 l.zajaczkowski@zos.com.pl

Pomiary i analizy

Realizacja pomiarów i analiz jest niezbędna do oceny prawidłowego funkcjonowania eksploatowanej instalacji.

Wyniki pomiarów emisji do powietrza, ziemi i środowiska wodnego porównane z wartościami dopuszczalnymi określonymi w decyzjach administracyjnych lub przepisach prawnych (np. standardy emisyjne, dopuszczalne poziomy hałasu), wskazują na wpływ funkcjonowania zakładu na otaczające środowisko.

Współpracując z laboratoriami akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji, oferujemy kompleksowo organizację:

  • Pomiarów emisji pyłów i gazów do powietrza
  • Pomiarów poziomu hałasu w środowisku
  • Analiz wód i ścieków
  • Analiz gleb i wód podziemnych
  • Badań odpadów