+48 535-300-819 l.zajaczkowski@zos.com.pl

Sprawozdawczość

KOBIZE

Każdego roku do końca lutego, podmiot korzystający ze środowiska musi sporządzić i wprowadzić do Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji roczny raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Raport dotyczący poprzedniego roku kalendarzowego, winien zawierać informacje o:

  • wielkościach emisji substancji wprowadzanych do powietrza (na podstawie prowadzonych pomiarów lub na podstawie informacji o wielkości produkcji, zużyciu paliw lub surowców i odpowiadających tym wielkościom wskaźników emisji);
  • wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom;
  • środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji;
  • wielkościach emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku realizacji przedsięwzięć oraz terminach osiągnięcia tych redukcji;
  • planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć.

Obowiązek rejestracji w KOBiZE i raportowania narzuca art.7 ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2017r., poz. 286).

Szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie oraz sposób jego wprowadzania do Krajowej bazy określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji  – Dz.U. z 2016r., poz. 1877).

(Dostęp do bazy pod adresem: https://krajowabaza.kobize.pl).

UWAGA: Dotychczas, zgodnie z interpretacją KOBiZE, obowiązek składania raportów dotyczył jedynie podmiotów posiadających instalację. Od 2014 roku obowiązuje nowa interpretacja KOBiZE zgodnie, z którą obowiązek raportowania dotyczy każdego podmiotu korzystającego ze środowiska, eksploatującego nawet jeden samochód służbowy).

PRTR

Podmioty prowadzące instalację – działalność wymienioną w załączniku nr I oraz II do Rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (…) są zobowiązane do sporządzania sprawozdania o ilości i rodzajach uwalnianych lub transferowanych poza instalację zanieczyszczeń (odpadów, ścieków, emisji do powietrza).

W terminie do 31 marca roku następującego po danym roku sprawozdawczym:

  • podmiot uzupełnia elektroniczną bazę danych prowadzoną przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska prowadzącego Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (dostęp do bazy pod adresem: http://www.gios.gov.pl/polprtr/faces/postLogin.jsp).
  • podmiot przekazuje do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wersję papierową sprawozdania zawierającego dane o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów określonych w w/w rozporządzeniu UE 166/2006.

Wzór sprawozdania określa rozporządzenie w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz.U.z 2009, nr 141, poz.1154).

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłatę za dany rok kalendarzowy wnosi się do dnia 31 marca następnego roku. W tym terminie podmiot przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat (art. 284, 285, 286. Ustawy Prawo Ochrony Środowiska Dz.U. z 2017, poz. 519).

Zgodnie z art. 289 POŚ (Dz.U. z 2017, poz. 519)  nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.

Sprawozdawczość z zakresu gospodarki odpadami

Wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów sporządza i przekazuje marszałkowi województwa do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów (art 75, 76, 237 Ustawy o odpadach Dz.U z 2016, poz, 1987).