+48 535-300-819 l.zajaczkowski@zos.com.pl

Odpady

W obszarze gospodarki odpadami, Prawo ochrony środowiska wymaga uzyskania:

  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów – zgodnie z art. 180 i art.180a ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.z 2017, poz. 519 z późn.zm.), jeżeli w związku eksploatacją instalacji, wytwarzane są odpady:
    • niebezpieczne – o masie powyżej 1 Mg rocznie, lub
    • inne niż niebezpieczne o masie powyżej 5000 Mg rocznie.

(UWAGA: obowiązek uzyskania pozwolenia zachodzi już przy przekroczeniu jednej z w/w wielkości granicznych).

(UWAGA: na podstawie art.72 ust.1 pkt 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.1987)., przed uzyskaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach., wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).

  • zezwolenia na transport odpadów (wg przepisów dotychczasowych, tj. ustawy o odpadach z 2010 roku) – do momentu utworzenia rejestru. Zgodnie z art. 238 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2016, poz. 1987 z późn. zm.) informację o dacie utworzenia BDO, w tym rejestru ogłosi Minister właściwy do spraw środowiska  w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.