+48 535-300-819 l.zajaczkowski@zos.com.pl

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem, zawierającym ważne dane planowanego przedsięwzięcia. Przedsiębiorca musi go złożyć w odpowiednim Urzędzie Gminy.

Organy opiniujące konkretną inwestycję mogą dzięki niej podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia lub zaniechania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Co zawiera karta informacyjna przedsięwzięcia?

Dokument ten powinien zawierać następujące informacje:

  • Skala, usytuowanie i rodzaj przedsięwzięcia – dokładny rodzaj planowanego przedsięwzięcia (zgodnie z zapisami dotyczącymi przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397). Skala przedsięwzięcia opisuje wielkość produkcji, zużycie surowców, zakres działań, zdolność produkcyjna, oddziaływanie na środowisko. Usytuowanie wskazuje miejsce, w którym przedsięwzięcie będzie prowadzone i opisuje sąsiedztwo (zabudowania mieszkalne, zabytki, przedszkola, szkoły, tereny turystyczne),
  • Powierzchnia nieruchomości i obiektu budowlanego oraz pokrycie tej nieruchomości roślinnością – należy podać powierzchnię zabudowy wszelkich obiektów i powierzchni biologicznie czynnej oraz wskazanie inwentaryzacji roślinności, jeśli to nie jest zwyczajny trawnik,
  • Użyta technologia – rodzaj technologii znacząco wpływa na decyzję, czy przedsięwzięcie będzie uznane za potencjalnie mogące znacząco wpływać na środowisko. Technologię należy opisywać szczegółowo, wyjaśnić każdy etap procesu produkcyjnego / usługowego, który może mieć jakikolwiek wpływ na środowisko. Powinno się zwrócić uwagę na te procesy, które powodują powstawanie odpadów / ścieków, emisję do powietrza itp.,
  • Warianty przedsięwzięcia – powinno się opisać wszystkie możliwe rozwiązania organizacyjne i technologiczne oraz wskazać to, które jest najlepsze zarówno dla środowiska, jak i inwestora,
  • Rozwiązania chroniące środowisko – tutaj należy wypisać wszystkie kroki, jakie przedsiębiorca podejmie w sprawie ochrony środowiska (np. energooszczędne żarówki, duża izolacyjność cieplna obiektu itp.) Takie rozwiązania mogą się przyczynić do tego, że nie będzie konieczne tworzenie raportu oddziaływania na środowisko,
  • Przewidywana ilość wykorzystania surowców, materiałów, wody, energii i paliw – konkretne dane liczbowe. Czasami warto nieco zawyżyć te dane, by w przyszłości przedsiębiorca nie został posądzony o zatajanie rzeczywistej skali planowanego przedsięwzięcia,
  • Rodzaje i przewidywane ilości substancji lub energii wprowadzanych do środowiska – dokładne wartości liczbowe, w formacie masa na godzinę i masa na rok. Jeśli chodzi o hałas – źródła dźwięku wraz z ich mocą akustyczną,
  • Potencjalne transgraniczne oddziaływanie na środowisko – zazwyczaj tego typu oddziaływanie nie występuje. Jeśli przedsięwzięcie realizowane jest w rejonach przygranicznych, powinno się rozpatrzyć jego możliwe oddziaływanie poza planowanym terenem inwestycji,
  • Obszary podlegające ochronie, które znajdują się w zasięgu znaczącego oddziaływania inwestycji (podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) – należy wskazać, jakie to obszary i ich odległość od przedsięwzięcia. Warto przygotować mapę z tymi obszarami. Pomocna może okazać się strona http://mapa.ekoportal.pl/.

Te wymagania określa ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ujednolicony tekst ustawy znajduje się TUTAJ.

Karta informacyjna przedsięwzięcia – podsumowanie

Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, na podstawie którego podejmowana jest decyzja o przeprowadzeniu lub zaniechaniu oceny oddziaływania danej inwestycji na środowisko.

Powyżej znajdziesz informacje, które ten dokument powinien zawierać.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomoże Ci samodzielnie sporządzić KIP.

Potrzebujesz pomocy w sporządzeniu Karty informacyjnej przedsięwzięcia? Nie wiesz, jak się za to zabrać? Skorzystaj z pomocy specjalistów z Zakładu Ochrony Środowiska i Geodezji. Z przyjemnością wykorzystamy nasze wieloletnie doświadczenie i wiedzę, by stworzyć dla Ciebie KIP.

Zadzwoń na numer +48 535-300-819 lub napisz na adres l.zajaczkowski@zos.com.pl.