+48 535-300-819 l.zajaczkowski@zos.com.pl

Pozwolenia zintegrowane

Do uzyskania pozwolenia zintegrowanego zobowiązani są prowadzący instalacje, których funkcjonowanie może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych czy też środowiska jako całości.

Szczegółowy wykaz instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1169).

Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z konkluzji BAT lub dokumentów referencyjnych BREF, a także nie mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych.

Zakres wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego określa art. 208 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2017, poz.519).

Informacje na temat pozwoleń zintegrowanych dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: http://ippc.mos.gov.pl/ippc/ oraz na stronie http://www.ekoportal.gov.pl/

Z dniem 5 września 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Ochrony Środowiska, wprowadzająca między innymi obowiązek sporządzenia raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami produkowanymi lub uwalnianymi, powodującymi ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na terenie zakładu.

Raport winien stanowić załącznik do wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.