+48 535-300-819 l.zajaczkowski@zos.com.pl

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem kartograficznym, które obejmuje sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej potrzebnej do wykonania przedsięwzięcia budowlanego w Polsce.

Tryb wykonywania i zakres mapy jest regulowany przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych i czynności geodezyjnych, obowiązujących w budownictwie.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, mapa do celów projektowych jest mapą geodezyjną, sporządzoną na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Mapa zasadnicza to standardowe opracowanie kartograficzne, które tworzy się na podstawie właściwych zbiorów danych.

Jeśli nie ma dostępu do mapy zasadniczej, mapę do celów projektowych tworzy się na mapie jednostkowej, która jest przyjęta do państwowego zasobu kartograficznego.

Mapa do celów projektowych – co zawiera?

Mapa, oprócz elementów znajdujących się na mapie zasadniczej (w tym granice władania nieruchomości), zawiera:

 • geodezyjnie opracowane linie rozgraniczające tereny o zróżnicowanym przeznaczeniu, osie ulic i dróg oraz linie zabudowy, o ile zostały one określone w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • usytuowanie wysokiej zieleni, wraz ze wskazaniem pomników przyrody,
 • umiejscowienie innych szczegółów i obiektów wskazanych przez projektanta.

Na mapie do celów projektowych powinny znajdować się pieczątki, które potwierdzają, że to jest mapa z państwowych zasobów.

Powinna też być adnotacja wydziału geodezji, potwierdzająca, że mapa ta służy do celów projektowych.

Na mapie powinna się też koniecznie znajdować pieczątka geodety (imienna, z uprawnieniami i datą wykonania mapy), który stworzył mapę, a nie firmy.

Mapa do celów projektowych – skala

Skala mapy zależy od wielkości i rodzaju obiektu:

 • mapa dla działki budowlanej – skala nie mniejsza niż 1:500,
 • mapa dla terenów budownictwa przemysłowego i zespołów obiektów budowlanych – skala nie mniejsza niż 1:1000,
 • mapa terenów rozległych z obiektami liniowymi i obiektami o dużym rozproszeniu – skala nie mniejsza niż 1:2000,

Zakres mapy do celów projektowych powinien obejmować teren otaczający inwestycję w pasie o szerokości minimum 30 metrów.

Jeśli jest konieczność ustalenia strefy ochronnej, jej teren również powinien być objęty.

Kto jest wykonawcą mapy do celów projektowych?

Wykonawcą takiej mapy jest zazwyczaj geodeta, który ma konieczne uprawnienia w tym zakresie.

Zakres tych uprawnień jest określony w Prawie geodezyjnym i kartograficznym – art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

Mapa do celów projektowych – proces realizacji

 1. Zlecenie wykonania mapy geodecie, który posiada odpowiednie uprawnienia. Będzie on potrzebował takich danych jak obręb ewidencyjny oraz numer działki. Przyda się też opracowanie z zaznaczonym zasięgiem opracowania mapy.
 2. Zgłoszenie przez geodetę pracy geodezyjnej w PODGiK (Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej). Czas oczekiwania na materiały wyjściowe to maksimum 10 dni roboczych.
 3. Pobranie przez geodetę map zasadniczych (nieaktualizowanych).
 4. Wykonanie przez geodetę pomiaru aktualizacyjnego w terenie.
 5. Kompletowanie przez geodetę operatu pomiarowego i przekazanie go do PODGiK.
 6. Otrzymanie przez geodetę aktualnej mapy do celów projektowych (z licencją, w wersji dwg).
 7. Wydrukowanie i podbicie przez geodetę zamówionej przez inwestora liczby map.
 8. Przekazanie inwestorowi mapy do celów projektowych w wersji cyfrowej dwg i papierowej oraz wystawienie faktury.

Ile trwa sporządzenie mapy do celów projektowych?

Czas wykonania mapy zależy od stopnia skomplikowania i wielkości obiektu danego obiekty budowlanego.

Dla działki pod wybudowanie domu jednorodzinnego czas to wyniesie od 2 tygodni do miesiąca. Termin zależy również od tego, jak sprawnie działa administracja państwowa w danym powiecie.

Opracowanie mapy pod inwestycję liniową może potrwać 2-3 miesiące, gdyż geodeta będzie potrzebował aktualnych map na odcinku kilku kilometrów z pasem aktualizacji wynoszącym 30 metrów z prawej i lewej strony.

Mapa do celów projektowych – gdzie uzyskać?

Mapę taką (za opłatą) możemy dostać w Starostwie, w którym znajduje się nieruchomość pod zabudowę.

We wniosku do Starostwa należy poinformować, że mapa jest niezbędna do celów projektowych.

Średni czas oczekiwania na otrzymanie mapy do 2-4 tygodnie.

Mapa do celów projektowych – cena

Koszt takiej mapy zazwyczaj zawiera się w przedziale 500-2000 zł. Zależy od zakresu mapy i regionu.

Wykonanie mapy do celów projektowych dla jednorodzinnego domu to kwota w przedziale 400-1000 zł. Zależna od regionu.

Większe obiekty budowlane (o powierzchni mniej więcej 1 hektara) to koszt rzędu 1000-1500 zł.

Cena aktualizacji mapy zasadniczej (w przeliczeniu na obszar 1 hektara, czyli 10000 m2) wyniesie 300-1000 zł, w zależności od liczby zamówionych hektarów.

Potrzebujesz mapy do celów projektowych? Zadzwoń do nas na numer +48 535-300-819 lub napisz na adres l.zajaczkowski@zos.com.pl.

W naszym zespole pracują wykwalifikowani geodeci z doświadczeniem i wszystkimi potrzebnymi uprawnieniami.