+48 535-300-819 l.zajaczkowski@zos.com.pl

Raport oddziaływania na środowisko

Raport oddziaływania na środowisko

Raport oddziaływania na środowisko to kluczowy element oceny oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko. Jest podstawowym instrumentem prawnym ochrony środowiska.

Raport ten jest wymagany w przypadku przedsięwzięć, które uznaje się za mogące stale, znacząco oddziaływać na środowisko. Może być też wymagany przez administrację ochrony środowiska wobec przedsięwzięć, które mogą mieć potencjał znaczącego wpływu na środowisko.

Raport oddziaływania na środowisko — w skrócie

Raport ten ma za zadanie określić oddziaływanie przedsięwzięcia na różne elementy środowiskach oraz na ludzi. Uwzględnia przyjęte przez inwestora rozwiązania projektowe, lokalizacyjne, techniczne, technologiczne i organizacyjne.

Dla organu oceniającego oddziaływanie na środowisko, taki dokument jest podstawowym źródłem informacji na temat oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko w różnych fazach — realizacji, użytkowania lub eksploatacji i likwidacji.

Przebieg oceny takiego oddziaływania, rozstrzygnięcie (odrzucenie projektu lub jego akceptacja) i zakres, charakter i rodzaj zidentyfikowanych i nałożonych na inwestora warunków środowiskowych zależy od wiarygodności, liczby szczegółów i jakości danych zawartych w raporcie oddziaływania na środowisko.

Raport oddziaływania na środowisko — co zawiera

Elementy, które powinien zawierać raport oddziaływania na środowisko, określa artykuł 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Te elementy to:

 1. Opis planowanego przedsięwzięcia, a szczególnie:
  • charakterystyka tego przedsięwzięcia oraz warunki użytkowania terenu w trakcie budowy i eksploatacji albo użytkowania,
  • charakterystyczne cechy procesów produkcyjnych,
  • przewidywane ilości i rodzaje zanieczyszczeń, które wynikają z funkcjonowania danego przedsięwzięcia;
 2. Opis przyrodniczych elementów środowiska, które są objęte zakresem przewidywanego oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów objętych ochroną na podstawie ustawy (z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody);
 3. Opis znajdujących się w sąsiedztwie albo w bezpośrednim zasięgu oddziaływania danego przedsięwzięcia zabytków chronionych zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 4. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w razie niepodejmowania przedsięwzięcia;
 5. Opis analizowanych wariantów:
  • wariant proponowany przez wnioskodawcę i racjonalny wariant alternatywny,
  • wariant najkorzystniejszy dla środowiska i uzasadnienie jego wyboru;
 6. Opis przewidywanego oddziaływania tych wariantów na środowisko, również w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej i możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;
 7. Uzasadnienie proponowanego wariantu, wraz ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w tym na:
  • ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze, powietrze i wodę,
  • powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem masowych ruchów ziemi, klimatu i krajobrazu,
  • dobra materialne,
  • krajobraz kulturowy i zabytki, objęte dokumentacją (np. rejestrem albo ewidencją zabytków),
  • wzajemne oddziaływania pomiędzy elementami z punktów a-d;
 8. Opis zastosowanych metod prognozowania i opis przewidywanych oddziaływań danego przedsięwzięcia na środowisko, zawierający bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, chwilowe i stałe oddziaływania na środowisko, które wynikają z:
  • istnienia przedsięwzięcia,
  • wykorzystywania zasobów środowiskowych,
  • emisji;
 9. Opis planowanych działań mających zapobiegać, ograniczać albo kompensować negatywne oddziaływania na środowisko, w tym na cele i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 i integralność tego obszaru;
 10. Dla dróg, które są przedsięwzięciami, które zawsze znacząco oddziałują na środowisko:
  • określenie założeń do:
   • badań ratowniczych zidentyfikowanych zabytków, które znajdują się na obszarze danego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych,
   • programu zabezpieczania istniejących zabytków przed niekorzystnym oddziaływaniem przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,
  • analiza i ocena możliwych szkód i zagrożeń dla zabytków chronionych zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie albo w bezpośrednim zasięgu oddziaływania danego przedsięwzięcia;
 11. Jeśli przedsięwzięcie wiąże się z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią, która spełnia wymagania, o których mówi art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska;
 12. Ustalenie, czy dla przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania (według przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) i określenie granic tego obszaru, ograniczeń z zakresu przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dot. obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy przedsięwzięć, które polegają na budowie drogi krajowej;
 13. Przedstawienie tych zagadnień w formie graficznej;
 14. Przedstawienie tych zagadnień w formie kartograficznej, w skali, która odpowiada przedmiotowi i szczegółowości analizowanych zagadnień i umożliwia kompleksowe przedstawienie analiz oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko;
 15. Analiza możliwych konfliktów społecznych, powiązanych z danym przedsięwzięciem;
 16. Przedstawienie planowanych propozycji monitoringu oddziaływań przedsięwzięcia na etapie budowy i użytkowania lub eksploatacji, szczególnie na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 i integralność tego obszaru;
 17. Wskazanie trudności, jakie wynikają z niedostatecznej techniki albo luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano przy opracowywaniu raportu;
 18. Streszczenie w niespecjalistycznym języku informacji zawartych w tym raporcie;
 19. Nazwisko osoby albo osób sporządzających ten raport;
 20. Źródła informacji użytych do sporządzenia tego raportu.

Raport oddziaływania na środowisko – ile kosztuje?

Średnia cena sporządzenia raportu to około 4500 zł.

Powyższa kwota nie stanowi oferty, a raczej orientacyjną cenę.

Koszt stworzenia raportu jest oczywiście zależny od rodzaju i charakterystyki inwestycji, dlatego zawsze jest ustalany indywidualnie.

Potrzebujesz pomocy przy tworzeniu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko?

W naszym zespole pracują osoby, które zgodnie z art. 74a ust. 2 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016, poz. 353) posiadają kwalifikacje do sporządzania Raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zadzwoń do nas: +48 535-300-819
Napisz do nas: l.zajaczkowski@zos.com.pl